نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 2

305,000 تومان
12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 سی گرممحرک رشد ریشه و ریشه افزا بیورادیکانت ** 30 سی سیهیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سیضد شوری خاک کورت سال ** 30 سی سیعصاره جلبک دریایی گرومور ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 3

290,000 تومان
اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیکود قارچکش فیوچراکو اسپانیا ** 30 سی سیمحرک رشد و ضد تنش کورت آمین ** 30 سی سیمحرک رشد اسید آمینه آمیفورت ** 30 سی سی3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 4

300,000 تومان
0-0-51 گرومور آمریکا ** 50 گرمضد شوری خاک ** 30 سی سیسوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سیگروفلان ** 30 سی سیآمینو اسید فوگوبیس ** 40 سی گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 5

280,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرمکود سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی12-12-36 باواریا آلمان ** 40 گرمبیورادیکانت ** 30 سی سیاصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 6

375,000 تومان
20-20-20 هیومیک دار آمریکا ** 40 گرم10-52-10 گرومور آمریکا ** 40 گرممحرک رشد و ضد تنش مگافول والگرو ایتالیا ** 30 سی سی3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرماکتیویو والگرو ایتالیا ** 30 سی سیضد شوری خاک کورت سال اسپانیا  ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 7

390,000 تومان
عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی10-52-10 گرومور آمریکا ** 40 گرمکود قارچکش فسفیمکس  ** 30 سی سی5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرمریژو کیمیتک اسپانیا ** 30 سی سیضد شوری خاک کورت سال اسپانیا  ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 8

350,000 تومان
بیورادیکانت** 30 سی سیکود هیومیک اسید بلک مور  ** 30 سی سیاصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی12-12-36 باواریا آلمان  ** 40 گرمکود آهن گرومور آمریکا ** 20 گرم

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 9

385,000 تومان
ریژو کیمیتک اسپانیا** 30 سی سیکود سوپر سیلیس پتاسیم ایران  ** 30 سی سیاصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیکود گروفلان 18-1-1  ** 30 سی سیکود مولتی پروپلکس ** 30 سی سیکود عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 10

350,000 تومان
بلک ایرون پلنت چویس آمریکا** 40 گرمکود سوپر سیلیس پتاسیم ایران  ** 30 سی سیمحرک رشد و ضد تنش فوگوبیس ** 30 سی سی3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرم15-5-30 مستر ایتالیا ** 40 گرم10-52-10 باواریا آلمان ** 40 گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 1

290,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرماصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیریژو کیمیتک اسپانیا ** 30 سی سیهیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرمگروفلان 18-1-1 ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 4

390,000 تومان
مولتی پروپلکس گرومور آمریکا ** 30 سی سیگروفلان گرومور آمریکا ** 30 سی سیکورت آمین اسپانیا ** 30 سی سیسوپرفیوتاپ اسپانیا ** 30 سی سیآهن گرومور آمریکا ** 20 گرمویوا ( هیومیک اسید غنی شده ) والگرو ایتالیا ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 5

370,000 تومان
بلک ایرون پلنت چویس آمریکا ** 25 گرمگروفلان گرومور آمریکا ** 30 سی سیآمیفورت اسپانیا ** 30 سی سیعصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی15-5-30 مستر ایتالیا ** 40 گرمهیومیک اسید بلک مور انگلستان  ** 30 سی سی