نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 2

305,000 تومان
12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 سی گرممحرک رشد ریشه و ریشه افزا بیورادیکانت ** 30 سی سیهیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سیضد شوری خاک کورت سال ** 30 سی سیعصاره جلبک دریایی گرومور ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 3

290,000 تومان
اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیکود قارچکش فیوچراکو اسپانیا ** 30 سی سیمحرک رشد و ضد تنش کورت آمین ** 30 سی سیمحرک رشد اسید آمینه آمیفورت ** 30 سی سی3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 4

300,000 تومان
0-0-51 گرومور آمریکا ** 50 گرمضد شوری خاک ** 30 سی سیسوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سیگروفلان ** 30 سی سیآمینو اسید فوگوبیس ** 40 سی گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 5

280,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرمکود سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی12-12-36 باواریا آلمان ** 40 گرمبیورادیکانت ** 30 سی سیاصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 6

245,000 تومان
هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سیضد شوری خاک کورت سال اسپانیا ** 30 سی سی12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 گرمسوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی0-0-51 گرومور آمریکا ** 40 گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 7

250,000 تومان
5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرمهیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرماصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیکود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سیسوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 8

265,000 تومان
گروفلان ( 18-1-1 ) ** 30 سی سیآمیفورت  ** 30 سی سیهیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرمسوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 9

340,000 تومان
کود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سی12-12-36 باواریا آلمان  ** 40 گرمریژو ** 30 سی سیعصاره جلبک دریایی سوپر فیوتاپ ** 30 سی سیفوگوبیس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 10

290,000 تومان
0-0-51 گرومور آمریکا - سولو پتاسیم ** 50 گرماصلاح کننده آب ایمپروو  ** 30 سی سیسوپر سیلیس پتاس ایران ** 30 سی سیمحرک رشد و ضد تنش آمینو اسید فوگوبیس ** 30 سی سیمحرک رشد ریشه و فعال کننده ریشه ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 1

290,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرماصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سیریژو کیمیتک اسپانیا ** 30 سی سیهیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرمگروفلان 18-1-1 ** 30 سی سی